Kancelaria Notarialna Grażyna Wróbel Andrzej Letkiewicz

Czynności notarialne notariusza w Zabrzu

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zakres czynności dokonywanych przez notariusza definiuje art. 79  wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z nim notariusz dokonuje następujących czynności:

 • Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne

 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 • sporządza protesty weksli i czeków

 • spisuje protokoły

 • doręcza oświadczenia

 • sporządza poświadczenia

 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

 • sporządza akty notarialne

Uprawnienia Notariusza

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialne - notariusz w Zabrzu

Zawód notariusza to funkcja publiczna i w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba ogromnego zaufania. Korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym Wszystkie czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Podczas czynności notarialnych, każdy notariusz zobligowany jest do tego, aby czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów poszczególnych stron, oraz innych osób, dla których dana czynność prawna może powodować określone skutki prawne. Do zadań notariusza w systemie prawnym Rzeczpospolitej Polskiej jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Z tego względu rola notariuszy w systemie prawnym jest podobna do roli sądów.

Tajemnica czynności notarialnych

Notariusz zobowiązany jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne i obowiązek ten nieprzerwanie nawet po odwołaniu z pełnionej funkcji.
Wyjątkiem od zachowania tajemnicy jest sytuacja kiedy osoba pełniąca funkcje notariusza składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba, że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W takich sytuacjach od obowiązków zachowania tajemnicy zwalnia notariusza Minister Sprawiedliwości. 
Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577) – w zakresie określonym tymi przepisami.
Informacji ustnych o dokonanych czynnościach notariusz może jedynie udzielić instytucjom i osobom, które mają prawo otrzymać wypisy dokumentów stwierdzających te czynności.
To samo dotyczy informacji pisemnych oraz innych dokumentów.
Wypis aktu notarialnego (potocznie zwany kopią) można wydać tylko osobom, które w tym akcie brały udział bądź osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobom wyraźnie (z imienia i nazwiska oraz innych danych identyfikacyjnych) w akcie wskazanym.
Notariusz przy sporządzaniu aktów notarialnych ma obowiązek pobrać od stron czynności podatki oraz opłaty sądowe (art. 7 Prawa o notariacie).
Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia należnego podatku i opłaty sądowej.

Godziny urzędowania Kancelarii:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-17.00
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-17.00
piątek 8.00-16.00

 Honorujemy płatności kartami płatniczymi

Dane teleadresowe Kancelarii

ul. Wolności 311
41-800 Zabrze

tel.: 32 271 2000

tel.: 32 3701521

tel.: 517-610-414

E-mail: [email protected]